شاید نام گوگل ترندز را شنیده باشید. اما چگونه می توان از آن در راستای بهبود خدمات استفاده کرد؟ واقعیت این است که استفاده از گوگل ترندز به خلاقیت شما برمی گردد. اما پیش از آن باید با آن احساس راحتی کنید و با امکانات آن آشنا شوید. این مطلب می تواند دریچه ای کوچیک به دنیای اطلاعات گوگل ترندز برای شما بگشاید.