"عمو جون این برف ها که برف نیست. زمان ما از اینور خیابون اونورشو نمی شد دید!" حالا راست و دروغش با خود قدیمی ها! اما چیزی که ما میدانیم اینکه این سرمای قشنگ گاهی زندگی را از جریان می اندازد. پس چند نکته ای را برادرانه و خواهرانه در نظر بگیرید که قشنگی های این برف های سفید از چشمتان نیفتد.