باورتان نمی شود چقدر ساده و کم هزینه می توانید شوینده های طبیعی را جایگزین شوینده های صنعتی و زیان آور کنید. امروز همه از ضررهای مواد شیمیایی در زندگی ما آگاهند. اما کمتر کسی است که به سمت استفاده از مواد طبیعی قدم بردارد. قسمتی از این عدم تمایل، نداشتن آگاهی است. برای همین در این مطلب، راه های ساده برای ساخت شوینده های سالم و طبیعی را به شما یاد می دهیم.